Диан Георгиев – педагогически съветник

1. Педагогически стаж: 9 години
2. Образование: Висше: ,,Социални дейности“-бакалавър, Висше: ,, Психология“ – магистър
3. Квалификации: Социален работник, Психолог, V- та ПКС, в процедура за придобиване  IV- та ПКС
4. Специалист по: Психология
5. Защо станах учител? Спецификата на развитие на личността, динамиката на човешките взаимоотношения, възможността за прилагане на теоретичното познание и емпирично придобиване на професионален опит и развитие в рамките на образователната сфера.Удовлетворението от постигане на резултати и възможността за избор на подходи и методи на работа е мотивиращ фактор в справянето с предизвикателствата на професията. Мисълта за ползите и подкрепата, с които допринасям за по- нормалното функциониране на участниците в процеса на образование и възпитание на децата.
6. Методи на работа: Индивидуални и групови/интервю, беседа консултативни , оценъчни-експериментални социално-психологически тестове и въпросници/
7. Изисквания към учениците: Да съумеят да изградят собствен мироглед, като придобиват житейски опит и изградят реална самооценка за ресурсите си.
8. Контакти: 0886/836157

Print Friendly, PDF & Email