ПРОЕКТ «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»

ПРОЕКТ BG 051ро001 – 4.2.05 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»  – „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ” за периода 2011 – 2014г.

 

През 2011/2012 година училището участва с 22 групи – 250 ученика.

Целта на проеста е :създаване на условия в училище и извън него   за развитие  потенциала на личността на ученика с оглед на бъдещата му социална и професионална реализация.

Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да проекта допринесе за повишаване на  мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.

Учениците имаха възможност да развият допълнителни знания, умения, компетентности.

Дейностите по проекта допринесоха да се  осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява ,

да се ограничи броят на преждевременно    отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на агресивно  поведение .

Print Friendly, PDF & Email