Проект „Училище на две скорости”, компонент 1 „Без звънец”

Проект „Училище на две скорости”, компонент 1 „Без звънец”

BG051PO001-4.1.02Образователни услуги за ученици, изоставащи  от учебния материал и деца с изявени дарби”, Компонент 1 ”Подкрепа за деца, изоставащи от учебния материал” з

ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г , фининсиран от Европейски социален фонд

В допълнителното обучение  по проект „ Училище на две скорости”, Компонент 1 „Без звънец” за преодоляване на пропуските и изоставането от учебния материал бяха обхванати 42 деца, организирани  в 6 групи с 6 ръководители

Print Friendly, PDF & Email