“Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”

Основно училище “Христо Ботев” – гр. Поморие участва в проект
BG05M2OP001-5.001-0001 “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”.
Проведени са обучения на ученици от 1-7 клас,чрез  които е постигнато преодоляване на затруднения при пълноценно включване в ОРЕС. По този проект са получени и технически средства ( лаптопи) , които подпомагат учениците, неразполагащи с такива

Print Friendly, PDF & Email