„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Основно училище “Христо Ботев” – гр. Поморие участва в проект
BG05M2OP001-5.001-0001 “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”.
Проведени са обучения на ученици от 1-7 клас,чрез  които е постигнато преодоляване на затруднения при пълноценно включване в ОРЕС. По този проект са получени и технически средства ( лаптопи) , които подпомагат учениците, неразполагащи с такива

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU).

В рамките на проекта са предоставени на училището технически устройства за подпомагане на обучението, предвидени са  обучения за ученици, родители, образователни медиатори  за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

Проектът ще се осъществява в следните дейности:

Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими
групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на
умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене наелектронно съдържание и др.).
Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда

С уважение,
Петка Златинова
Директор на ОУ “Христо Ботев”- Поморие

Print Friendly, PDF & Email