„Подкрепа за приобщаващо образование“

ОУ ”Христо Ботев” – Поморие,  бе одобрено да работи по проект „Подкрепа за приобщаващо образование”. Министерството на образованието и науката (МОН) е конкретен бенефициент по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование”, проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование.

Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие. Продължителността му е 36 месеца, считано от датата на сключване на договора – 27.11.2020 г.

Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация

Целевите групи по проекта са:

1. деца и ученици със специални образователни потребности от детски градини и от училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование;

2. деца и ученици с хронични заболявания от детски градини и от училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование;

3. деца и ученици в риск от детски градини и от училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование;

4. деца и ученици с изявени дарби, с доказани постижения в областта на науките, изкуствата и спорта от детски градини и училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование;

5. педагогически специалисти и непедагогически персонал от детските градини и училищата, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование;

6. специалисти от екипи за подкрепа за личностно развитие;

7. специалисти от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), регионалните здравни инспекции (РЗИ) и дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП), от центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП) и от Държавния логопедичен център (ДЛЦ);

8. родители на деца и ученици от детските градини и училищата, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование.

Училището е одобрено да работи по Дейност 4: Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, вкл. за специализирани кабинети и помещения в детските градини и училища по проекта”. На база тази дейност, то оборудва специализиран кабинет за работа с ученици  от целевите групи със съответните потребности с които работят специалистите от ЕПЛР в училището.

 Освен по Дейност 4 училището работи и по Дейност 5., поддейност 5.1 и 5.3 /на пакетен принцип/, а именно предоставя допълнителна подкрепа на ученици в начален и прогимназиален етап със СОП, и такива в риск. По проекта е назначен и „помощник на учителя”, който подкрепя  всички ученици, които имат потребности и образователни дефицити по време на учебният процес и са  включени в проекта.

Същността на Дейност 5. се изразява в:  Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по проекта Дейността е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа. Съвкупността от определените поддейности ще подобри достъпа им до образование, ще осигури по – доброто им приобщаване в системата на предучилищното и училищното образование, както и тяхната бъдеща успешна социализация и реализация.

Основната цел на поддейност 5.1 по която работи училището е разработване на модели, програми, гъвкави форми на обучение и др. от педагогически специалисти във включените по проекта детски градини и училища, така и тяхното прилагане в процеса на приобщаващото образование на деца и ученици Учителите в детските градини и училищата въз основа на своя опит от предходни проекти, квалификационни обучения и професионален опит трябва да разработят модули, гъвкави форми на обучение или програми, които са в резултат на добри практики от работата им с деца и ученици със специални образователни потребности (СОП) в съответната институция.

Поддейност 5.3. е свързана с дейности за стимулиране овладяването на ключови компетентности и за формиране на личностни качества и социални компетентности чрез прилагане на компетентностния подход с цел подготовка за самостоятелен и независим живот и за личностна реализация. Поддейност 5.3. е ориентирана към ученици от началния и прогимназиалния етап на основната степен на образование.    Цел на дейността е чрез допълнителна подкрепа да се осигури по-високо качество и подобър достъп до образование на ученици със СОП, с хронични заболявания, деца в риск и с изявени дарби за тези от тях, които имат необходимост да повишат своите образователни резултати или имат изпреварващи своите съученици постижения. Приложението на компетентностния подход в училищното образование и обучение нормативно се основава на Държавния образователен стандарт (ДОС) за общообразователна подготовка (ООП) и намира отражение в учебните програми по всички учебни предмети.

По проект BG05M2ОP001-3.018-000 „Подкрепа за приобщаващо образование“ в училището е изграден кабинет за работа с ученици със специални образователни потребности. Училището работи и на пакетен принцип с ученици със СОП и в риск от отпадане. Проектът даде възможност за допълнителна подкрепа на учениците в ресурсна група и тези в риск от отпадане. Оборудването е на стойност 10 200лв.
За дейност 5 – “Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование”-  сумата е 2412 лв.

Занятия

Помощен учител

Отличия

Обурудвана стая

Print Friendly, PDF & Email