“Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”

Основно училище “Христо Ботев” – гр. Поморие участва в проектBG05M2OP001-5.001-0001 “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”.Проведени са обучения на ученици от 1-7 клас,чрез  които е постигнато преодоляване на затруднения при пълноценно включване в ОРЕС. По този проект Прочетете повече →

Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти и образователни медиатори за работа в мултикултурна среда

            На 19.01.2021 г., стартира изпълнението на проект: №BG05M2OP001-3.017-0011, с наименование „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти и образователни медиатори за работа в мултикултурна среда“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз Прочетете повече →

ПРОЕКТ «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»

ПРОЕКТ BG 051ро001 – 4.2.05 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»  – „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ” за периода 2011 – 2014г.   През 2011/2012 година училището участва с 22 групи – 250 ученика. Прочетете повече →

ПРОЕКТ “ДА ВЪЗРОДИМ УЧИЛИЩНИТЕ УНИФОРМИ”

ПРОЕКТ “ДА ВЪЗРОДИМ УЧИЛИЩНИТЕ  УНИФОРМИ” Национална програма “Училището – територия на учениците” Модул:“Ритуализация на училищния живот” По проекта бяха изработени  на училищни униформи с емблема  на училището за учениците от подготвителен до шести клас включително, училищно знаме и барелеф с Прочетете повече →

ПРОЕКТ „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”

ПРОЕКТ „С ГРИЖА  ЗА  ВСЕКИ  УЧЕНИК” ФИНАНСИРАН  ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА   НА МОМН МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ  НА  ПРОПУСКИТЕ И ИЗОСТАВАНЕТО  ОТ УЧЕБНИЯ  МАТЕРИАЛ” – 2009/2010 г- две групи по български езикmovie Fifty Shades Darker 2017 – 2010/11- Прочетете повече →

Проект „Училище на две скорости”, компонент 1 „Без звънец”

Проект „Училище на две скорости”, компонент 1 „Без звънец” BG051PO001-4.1.02 „Образователни услуги за ученици, изоставащи  от учебния материал и деца с изявени дарби”, Компонент 1 ”Подкрепа за деца, изоставащи от учебния материал” з ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г Прочетете повече →