Йорданка Георгиева – учител по български език и литература

1. Педагогически стаж: 17 години
2. Образование: Висше – магистър
3.Квалификации:  Филолог и преподавател по български език и литература в средните училища;
Начален учител; V ПКС; в процес на придобиване на IV ПКС
4. Специалист по: Славянска филология, профил: Полски език и литература
5. Защо станах учител? Учителската професия е тази, която дава началото на всички други професии. Има способността, чрез децата, да променя света и да формира личности, да възпитава, да събужда интереса, да гради. Удовлетворяващо е  да виждаш напредък у учениците, въпреки огромните отговорности, които учителстването носи
6. Методи на работа: Поставяне на индивидуални и групови задачи по време на учебните часове, съобразявайки се с възможностите на учениците;- възлагане на проектни задачи /работа в екип, проектно-базирано обучение ;- по време на учебните часове – дискусии, беседи, разказ, наблюдение;- възлагане на самостоятелни работи;- оценка и самооценка на учениците по зададени критерии;- използване на иновативни методи на обучение с помощта на ИКТ/презентации, интерактивни уроци, тестови изпитвания чрез електронни ресурси /; -осъществяване на междупредметни връзки по време на часовете.
7. Изисквания към учениците: системно полагане на учебен труд;- изпълнение на възложените задачи за самостоятелна и домашна работа; ефективно учене – способност за боравене с получената информация, така че да се създадат трайни знания и умения и смислени съждения; всичко, което би довело до повишаване образователните компетенции на ученика.
8. Контакти: тел: 088 7711227; email: danakuseva@abv.bg

Print Friendly, PDF & Email