“Вървим заедно – създаване на благоприятна мултикултурна среда”

През учебната 2021/2022 година в ОУ “Христо Ботев” – Поморие стартира проект “Вървим заедно – създаване на благоприятна мултикултурна среда”. Проектът се реализира след участие в конкурсна процедура 33.20-2021 на Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Основната цел е осъществяване на форми на взаимодействия между родители от различен етнически произход за създаване на благоприятна мултикултурна среда, способстваща за ефективна образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Общата стойност на проекта е 12 578 лв. С тези средства ще се реализират дейности като:
Дейност 1 – Организация и управление;
Дейност 2 – Информиране и публичност;
Дейност 3 – Конференции, обучения, семинари, кръгли маси;
Дейност 4 – Работилници “Пъстра дъга”;
Дейност 5 – Надиграй ме;
Дейност 6 – Надпревара с мама;
Дейност 7 – Приказки на народите

Всички инициативи ще се провеждат от месец ноември 2021 до месец септември 2022 година. Проектът ще допринесе за утвърждаване на културата на различните етноси като част от културното ни многообразие.

Print Friendly, PDF & Email